Opdrachten - Brandweerpost Wetteren (Hulpverleningszone Zuid-Oost) - Officiële website (v5)

Ga naar de inhoud

Opdrachten

Ons korps

De Ministeriële omzendbrief van 29 november 1967 bepaalt de verplichte interventies door een brandweerdienst uit te voeren. Elke brandweerdienst heeft de volgende opdrachten te verrichten:

1 Elke vorm van brandbestrijding
2 Vervoer en zorgen aan een verstikte of een drenkeling, toedienen zuurstof.
3 Hulp bij ontploffingen
4 Bevrijden van personen ingesloten in een lift
5 Evacueren van personen die gevlucht zijn op een dak
6 Bevrijding van personen bedolven onder puin of afbraak
7 Bevrijding van personen geklemd onder of in een voertuig
8 Dringend vervoer van een zieke of van een slachtoffer van een ongeval, op de openbare weg of een openbare plaats
9 Bevrijding van geëlectrocuteerde personen
10 Bevrijding van een rioolwerker
11 Ophalen of dreggen van een persoon uit een put, kanaal of vijver
12 Opruimen van belemmeringen op de rijweg, die gevaar bieden voor personen en goederen
13 Bevrijding van een persoon geklemd in een machine
14 Leegpompen van kelders ingevolge van overstroming, of lekkage aan de openbare waterleiding die onder de weg geïnstalleerd is
15 Interventie bij een gebouw waar schadelijke gassen ontsnappen
16 Interventie bij gebouwen met een stoomontsnapping
17 Interventie bij een oververhitte verwarmingsketel
18 Verversen van lucht in lokalen of gebouwen waar rook, schadelijke gassen, enz. zijn binnengedrongen
19 Interventie voor een vliegtuig dat in moeilijkheden verkeerd of eventueel crash
20 Interventie bij overstroming of ramp
21 Opsporen van radio-actieve bronnen welk een gevaar opleveren voor de bevolking
22 Neutraliseren van een laag koolwaterstoffen of zuren
23 Onschadelijk maken of vernietigen van wespen- en bijennesten of zwermen, welke een gevaar opleveren voor de bevolking. M.O. 17/11/1970

Tussenkomst brandweerdienst buiten de normale opdrachten

Voor het leveren van prestaties of de uitvoerig van werken die buiten de normale opdrachten van de brandweer vallen, worden volgende bedragen aangerekend:

  • kosten van personeel (tarieven per uur).


Normale diensturen / Nachtdienst / Zondagdienst
Officieren 35 euro / 43,75 euro / 70 euro
Onderofficieren 26 euro / 32,50 euro / 52 euro
Korporaals en brandweermannen 23 euro / 28,75 euro / 46 euro

  • kosten voor gebruik van materieel


voertuigen met cilinderinhoud minder dan 2.000 cm³ 25 euro/uur
voertuigen met cilinderinhoud tussen 2.000 en 4.500 cm³ 100 euro/uur
voertuigen met cilinderinhoud hoger dan 4.500 cm³ 150 euro/uur
reddingsboot en ander gemotoriseerd werktuig 25 euro/uur

  • voor het gebruik van producten zoals water, schuim, detergenten of olieabsorberende producten en salvagegoederen: tegen kostprijs.


-opdrachten door derden verricht op verzoek van de brandweerdienst: tegen kostprijs
-het onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten of zwermen: 30 euro
-falend technisch alarm van algemene automatische branddetectiesystemen: 250 euro
-uitschakelen van alarminstallaties: 60 euro
-brandwacht en brandweerbewaking bij o.a. vuurwerk, evenementen: 60 euro
-redden van huisdieren(1): 30 euro
-alle brandpreventieopdrachten: 50 euro/persoon/uur

De vermelde tarieven worden jaarlijks aangepast aan de index van de consumptieprijzen. Ze worden op 1 januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand december van het voorgaande jaar!

Bij het minste teken van brand, verwittig onmiddellijk de BRANDWEER via het noodnummer

De tussenkomst van de brandweer bij brand is gratis!Meer informatie van het retributiereglement


Overeenkomstig artikel 2 van het KB van 25 april 2007 moeten volgende opdrachten gratis uitgevoerd worden door de hulpdiensten:
1° de interventies betreffende de bestrijding van brand en ontploffing;
2° de technische hulpverleningswerkzaamheden, op voorwaarde dat het gaat om een noodoproep om mensen te beschermen of te redden;
3° bestrijding van de rampspoedige gebeurtenissen en de catastrofen;
4° de coördinatie van de hulpverleningsoperaties;
5° de internationale opdrachten van civiele bescherming, uitgezonderd de opdrachten inzake de bestrijding tegen vervuiling;
6° de drinkwaterbevoorrading rechtstreeks aan de burger, in geval van een vrij ernstig watertekort of van een watertekort dat een omvangrijk gebied treft;
7° de waarschuwing aan de bevolking;
8° de interventie naar aanleiding van een loos alarm

Huisdieren / landbouwdieren (1)

huisdieren: o.a. honden, katten, konijnen, hamsters, muizen, tamme ratten, cavia’s, fretten, parkieten, kanaries, reptielen...


landbouwdieren: o.a. paarden, ezels, koeien, geiten, varkens, kippen, struisvogels, herten...


Volgende opdrachten vallen onder het retributiereglement:

1° leveren van water (geen drinkwater). Zwembaden en dergelijke worden niet gevuld.
2° opvissen van allerlei materieel uit waterlopen;
3° wegnemen of beveiligen van een antenne, dakgoot, afsluiting, gevelelementen, bomen, ..., die op de openbare weg dreigen te vallenof de openbare veiligheid in het gedrang kunnen brengen (gratis bij stormweer of noodweer zoals aangekondigd in de berichtgeving van het KMI tenzij ingeval van kennelijk slecht onderhoud);
4° beveiligen of stabiliseren van (on)roerende goederen om verdere schade te voorkomen;
5° leegpompen van ruimtes (gratis in periodes van algemene wateroverlast ten gevolge van noodweer zoals aangekondigd in de berichtgevingvan het KMI of indien te wijten aan andere externe oorzaken, tenzij in geval van kennelijk slecht onderhoud);
6° reinigen van oppervlakten ingevolge o.m. vervuiling, verkeersongevallen, ..., met uitzondering van ongevallen waarbij geen enkel gemotoriseerd voertuig betrokken is;
7° redden van landbouwdieren;
8° onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten of -zwermen;
9° falend technisch alarm van algemene automatische branddetectiesystemen;
10° uitschakelen van alarminstallaties;
11° uitvoeren van brandwacht en brandweerbewaking bij o.a. vuurwerk, evenementen...
12° redden van huisdieren;
13° adviesverlening en controlebezoeken inzake brandpreventie.


© 2009 - 2021 | Jordy De Saedeleir | Brandweerpost Wetteren | Hulpverleningszone Zuid-Oost |
Terug naar de inhoud